תנאים לקניית/למכירת מתכות יקרות באמצעות אתר החברה

  1. חברת ברכת זהב בע"מ מאפשרת לקנות ו/או למכור מתכות יקרות באמצעות אתר האינטרנט של החברה www.gbl.co.il [להלן: "החברה", "האתר", "ביצוע עסקה"].
  2. ביצוע עסקה כאמור כפוף לשניים: 1) אישור החברה, כי מאן דהוא יכול, ככלל, לבצע עסקה - המעוניין ימסור את הפרטים הנדרשים [כמפורט בדף ההרשמה] ייתן הסכמתו לאמור לעיל ולהלן [להלן: "התנאים"] ובקשתו תועבר לאישור החברה [להלן: "אישור ללקוח"]. 2) אישור החברה לכל עסקה ועסקה - מי שבקשתו אושרה ע"י החברה [להלן: "הלקוח"] יוכל לבצע עסקה בכפוף לאישור החברה לכל עסקה ועסקה [להלן: "אישור לעסקה"].
  3. אישור ללקוח הינו לשימושו הפרטי של הלקוח. היה וקיים חשש כלשהו ללקוח, כי מישהו אחר משתמש או השתמש בפרטיו, לרבות בסיסמא ובשם המשתמש שלו, עליו להודיע על כך באופן מידי לחברה.
  4. החברה יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק: לא ליתן אישור ללקוח, לבטל, לאלתר, אישור ללקוח, לא ליתן אישור לעסקה.
  5. החברה יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק, לשנות את התנאים מפעם לפעם. התנאים יחולו אך ורק על ביצוע עסקה באמצעות אתר החברה.
  6. החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את סכומי המינימום והמקסימום לביצוע עסקה. סכומים אלה עשויים להשתנות מעת לעת ומלקוח ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.
  7.  אין במידע באתר כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין במידע באתר משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של הלקוח.
  8. המידע באתר מוצע למשתמש כפי שהוא [AS IS]. החברה עושה מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מדויק, מעודכן ונקי משגיאות. עם זאת, תקלות, שיבושים, טעויות הגהה וליקויים אחרים עלולים ליפול בו מעת לעת. תקלות טכניות במחשב הלקוח, בספק האינטרנט של הלקוח, בשרת האתר או בגורמים אחרים עלולים לצור מצב של נתונים בלתי עדכניים.
  9. המידע באתר מקורו בצדדים שלישיים ונכונות הכלול בו לא נבדקת על ידי החברה. החברה אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג באתר. בכל מקרה של סתירה בין המידע באתר לבין פרסומים רשמיים - יגבר המידע המופיע בפרסומים הרשמיים.
  10. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ללקוח ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע עסקה כאמור. כמו כן, החברה לא תישא בכל נזק שהוא, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה, אשר עלול להיגרם עקב שינויים בזמני תגובת האתר ו/או חוסר זמינות של האתר ו/או המידע. ללקוח לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על התוכן שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים.

מחשבון זהב