הבהרה משפטית ותנאי שימוש באתר

ברכת זהב בע"מ [להלן: "החברה"] מציגה מידע בנושאים שונים של שוק המתכות היקרות ושל שוק ההון [להלן: "המידע"] באמצעות אתר החברה באינטרנט www.gbl.co.il [להלן: "האתר"] - הכל בכפוף להבהרות ולתנאים הבאים:

 1. השימוש באתר מהווה הסכמה חד משמעית לכל תנאי השימוש המופיעים להלן וכל משתמש כאמור נחשב כנותן הסכמתו לתנאים אלו וכחייב לעמוד בהם.
 2. המידע באתר הינו חלקי, אינו מקיף ואינו ממצה.
 3. המידע באתר מוצע למשתמש כפי שהוא [AS IS]. החברה עושה מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מדויק, מעודכן ונקי משגיאות. עם זאת, תקלות, שיבושים, טעויות הגהה וליקויים אחרים עלולים ליפול בו מעת לעת.
  תקלות טכניות במחשב המשתמש, בספק האינטרנט של המשתמש, בשרת האתר או בגורמים אחרים עלולים לצור מצב של נתונים בלתי עדכניים.
 4. המידע באתר מקורו בצדדים שלישיים ונכונות הכלול בו לא נבדקת על ידי החברה. החברה אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג באתר. בכל מקרה של סתירה בין המידע באתר לבין פרסומים רשמיים - יגבר המידע המופיע בפרסומים הרשמיים.
 5. אין במידע באתר כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין במידע באתר משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש.
 6. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהשימוש במידע באתר, לרבות נזק למחשב המשתמש. כמו כן, החברה לא תישא בכל נזק שהוא, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה, אשר עלול להיגרם עקב שינויים בזמני תגובת האתר ו/או חוסר זמינות של האתר ו/או המידע. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על התוכן שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים.
 7. אין בהצגת מידע כאמור בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה להמשיך ולספק את המידע בעתיד או לעדכנו.
 8. אין במידע המוצג כדי לחייב את החברה להתקשר בעסקאות על בסיס הנתונים והמידע שבאתר.
 9. במידה והאתר יאפשר הורדת קבצים ו/או תוכנות, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור.
 10. המידע באתר עשוי להיות מוגן על ידי דיני זכויות יוצרים ישראליים ואחרים. יצוין, כי זכויות היוצרים באתר, כל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, הינם רכושה הבלעדי של החברה. אסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, להפיץ מחדש, או לפרסם את המידע שבאתר או חלקו, ללא סכמה מפורשת ובכתב של החברה.

מחשבון זהב